Home Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují uživatelům webu artiseme.com (dále jen „web“) úplné a nejjasnější informace o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím webu podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU 2016/679). Na základě zákonných požadavků tyto zásady ochrany osobních údajů rovněž označují:

 • Povaha zpracovávaných osobních údajů;
 • Účely a prostředky zpracování osobních údajů;
 • Totožnost a kontaktní údaje správce údajů;
 • Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů (DPO);
 • Jakékoli třetí strany zapojené do zpracovatelských činností;
 • Doba uchovávání osobních údajů;
 • Bezpečnostní opatření přijatá k ochraně osobních údajů;
 • Práva uživatelů na soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na web a netýkají se žádných webových stránek nebo platforem, na které může web odkazovat.

Uživatelé mladší než 16 (šestnácti) let nemohou bez souhlasu rodičů souhlasit se zpracováním osobních údajů.

Kontrolor

Podle GDPR je správcem subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Správcem pro zpracování údajů souvisejících s činnostmi Webů jsou:

Artiseme s.r.o., Lázeňská 485/2, 118 00, Praha, Česká republika, kontakt: privacy@artiseme.com (dále jen „správce“).

K zajištění toho, aby stránka zpracovávala osobní údaje v souladu s GDPR, je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. DPO lze kontaktovat ohledně jakýchkoli dotazů na následující e-mailové adrese: privacy@artiseme.com

Osobní informace. Účely zpracování.

„Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace týkající se uživatelů, které je osobně identifikují, a to samostatně nebo v kombinaci s jinými informacemi.

Osobní údaje jsou Webem shromažďovány automaticky nebo přijímány z více zdrojů: formuláře, chat, e-mail, aplikace, zařízení, sociální média a další prostředky.

Web zpracovává osobní údaje v různých tvarech pro následující účely:

Data prohlížeče

Web shromažďuje generická data o prohlížení automatickými prostředky za účelem umožnění a zlepšení navigace uživatele (např. IP adresa, datum / čas návštěvy a její délka, jakákoli odkazující URL, stránky navštívené na Webu, použité zařízení a jiná informace).

Zpracování těchto informací umožňuje uživatelům přístup na web a plné využívání jeho funkcí a služeb. Kromě toho lze údaje o procházení použít k ověření, že stránka funguje správně.

Údaje o procházení jsou pro statistické účely čas od času zpracovávány anonymně.

Je nepravděpodobné, že by údaje o procházení umožňovaly identifikaci příslušného subjektu. Údaje z prohlížeče však ze své podstaty mohou umožnit identifikaci uživatelů, pokud jsou spojeny s dalšími informacemi.

Výše popsané údaje o datech z prohlížeče se v souladu s platnými zákony ukládají pouze dočasně.

Objednávky

Při objednávce web žádá uživatele, aby poskytli osobní údaje za účelem plnění jejich objednávek a plnění smluvních povinností (např. Jméno a příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa atd.).

Tyto osobní údaje jsou také nezbytné pro zákaznický servis, aby pomohl zákazníkům při dotazech a při jakékoli související potřebě před nebo po prodeji (například s ohledem na stav doručení objednávky nebo na vrácení produktu).

Osobní údaje související s objednávkami budou uchovávány po dobu nezbytnou k dodržení smluvních povinností a příslušných daňových a finančních povinností.

Web může také ověřit platební nástroje, které zákazníci používají k nákupu na tomto webu (např. kreditní nebo debetní karta atd.) Za účelem prevence podvodných aktivit nebo podle platných zákonů proti praní peněz. Jelikož se na ověřování plateb plně spoléhají zpracovatelé plateb třetích stran, Správci nezpracovávají ani neukládají žádné finanční informace patřící zákazníkům.

Neposkytnutí osobních údajů požadovaných při placení zabrání uživatelům v dokončení objednávky na webu.

Na základě svého oprávněného zájmu zlepšit svůj vztah se zákazníky může web zaslat e-mailovou komunikaci s návrhy produktů, slevami, žádostmi o zpětnou vazbu nebo jinými aktualizacemi. Zákazníci se mohou kdykoli odhlásit z odběru takové e-mailové komunikace (například kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ ve spodní části každého e-mailu).

Registrace na webu

Když si uživatelé rozhodnou zaregistrovat osobní účet na webu, budou požádáni o zadání osobních údajů (např. Datum narození, pohlaví atd.). Web jasně označuje, které osobní údaje jsou (nebo nejsou) povinné pro založení účtu Web.

Uživatelé musí v době registrace zadat pravdivé a přesné osobní údaje a jsou vyzváni, aby své osobní údaje udržovali aktuální (pokud dojde k jakékoli změně) po přihlášení do osobního účtu a provedení všech příslušných změn.

Uživatelé, kteří se rozhodnou povolit nebo se přihlásit ke svému účtu na webu prostřednictvím sociálních médií, by si měli být vědomi toho, že když připojí svůj účet na webu k účtu na sociálních médiích, web shromažďuje určité osobní údaje, které uživatel již těmto sociálním médiím poskytl (například e-mailová adresa a veřejný profil na Facebooku).

Správci nekontrolují služby sociálních médií ani profily uživatelů v těchto službách a nestanovují nastavení ochrany osobních údajů ani pravidla, jak budou osobní údaje v těchto službách použity. Uživatelům se doporučuje, aby si přečetli všechny zásady a informace týkající se příslušných služeb sociálních médií a dozvěděli se více o tom, jak zpracovávají osobní údaje.

Informační newsletter a marketingová komunikace

Na webu se uživatelé mohou rozhodnout pro příjem informačních newsletterů a obchodních sdělení.

Web vždy shromažďuje výslovný, svobodný a jednoznačný souhlas uživatelů před zasíláním informačních bulletinů a marketingových sdělení těmto uživatelům nebo, obecněji, před zahájením iniciativ elektronického marketingu věnovaných jim.

V takových případech mohou být uživatelé vyzváni, aby kromě své e-mailové adresy (např. Pohlaví, země bydliště atd.) Zadali osobní údaje za účelem přizpůsobení informačního zpravodaje a marketingové komunikace profilu uživatele.

Uživatelé mohou kdykoli snadno odvolat svůj souhlas s přijímáním zpravodajů a obchodních sdělení následujícími způsoby:

 • Kliknutím na odkaz „odhlásit se“ z kteréhokoli z těchto e-mailů;
 • Kontaktováním našeho zákaznického servisu.

Profilování

Na základě výslovného souhlasu uživatele může být informační newsletter a marketingová komunikace přizpůsobeny „profilu“ uživatele na základě osobních údajů, které web o dotyčném uživateli shromažďuje nebo přijímá.

Pokud jde o zákazník tohoto webu, je naším oprávněným zájmem zpracovávat osobní údaje, abychom mohli nabízet zajímavější produkty, vylepšovat tento web a přizpůsobovat produkty nabízené na tomto webu.

Hlavním účelem profilování je navrhnout produkty, služby a iniciativy, které lépe reagují na vkus, nákupní zvyky a zájmy uživatelů a zákazníků.

Osobní údaje mohou být také použity pro účely remarketingu, retargetingu nebo profilování, mimo jiné prostřednictvím třetích stran (např. Sociální sítě atd.).

Web ani Správci nikdy nebudou provádět žádné profilovací aktivity týkající se dětí.

Soubory cookie

Informace týkající se souborů cookie používaných na webu jsou uvedeny níže v zásadách používání souborů cookie.

Sdílení a přenos osobních údajů

Správci vynaloží veškeré úsilí, aby zajistili, že všichni zpracovatelé použijí své nejlepší osvědčené postupy v oboru na ochranu osobních údajů a že nebudou používat osobní údaje k jiným účelům, než jaké byly dohodnuty.

Správci mohou například sdílet osobní údaje s následujícími kategoriemi zpracovatelů:

 • Kurýři a poštovní operátoři;
 • Plnící střediska a sklady;
 • Reklamní, digitální, marketingové a sociální mediální agentury;
 • Poskytovatelé IT služeb;
 • Poskytovatelé služeb péče o zákazníky;
 • Poskytovatelé platebních služeb.

V takových případech je sdílení osobních údajů se zpracovateli nezbytné, aby správci mohli plnit své smluvní závazky a také zlepšovat produkty a služby stránek.

Uživatelé mohou požádat o aktualizovaný seznam zpracovatelů zapojených do zpracování osobních údajů souvisejících s aktivitami webu zasláním e-mailu na adresu: privacy@artiseme.com

Správci si musí vždy vyhradit právo na zveřejnění osobních údajů o uživatelích, jak to vyžaduje zákon (například v reakci na žádosti o vymáhání práva) a v případě potřeby k ochraně práv Správců nebo jejich přidružených společností nebo třetích stran.

Kromě toho mohou být osobní údaje poskytnuty dalším společnostem ve stejné skupině společností každého z kontrolorů nebo třetím stranám v případě procesu restrukturalizace společnosti, a to v plném souladu s platnými právními předpisy.

V ostatních případech bude sdílení osobních údajů podmíněno předběžným a výslovným souhlasem uživatele, pokud zpracování není povoleno na základě alternativního právního základu.

Správci nepředají žádné osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud uživatel výslovně neschválil takový přenos nebo pokud není přenos osobních údajů mimo EHP povolen GDPR na jiném právním základě.

Metody zpracování a bezpečnostní opatření

Osobní údaje uživatelů zpracovávají Správci IT, automatizovanými a elektronickými nástroji a v omezených případech pomocí dokumentárních prostředků. V souladu s GDPR byla implementována konkrétní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

Přístup k osobním údajům souvisejícím s aktivitami na Stránkách mají pouze oprávnění zaměstnanci kontrolorů a oprávnění zaměstnanci dodavatelů třetích stran jednajících jménem zpracovatelů jako zpracovatelé. Se Zpracovateli jsou uzavřeny dohody o zpracování dat, aby bylo zajištěno, že při zpracování osobních údajů souvisejících s aktivitami na Stránkách vždy splňují úroveň zabezpečení požadovanou GDPR.

I když web přijímá primární bezpečnostní opatření, aby zabránil ztrátě, zničení nebo šíření osobních informací, zároveň nemůže vyloučit bezpečnostní rizika, která jsou přirozeně spojena s online přenosem dat. Uživatel přijímá inherentní rizika spojená s poskytováním osobních údajů přes internet a nenese odpovědnost za jakékoli narušení bezpečnosti, pokud toto porušení není způsobeno nedbalostí nebo úmyslným selháním webu.

Uchovávání osobních údajů

Správci budou uchovávat osobní údaje tak dlouho, jak je to nutné k poskytování požadovaných služeb uživatelům a zákazníkům nebo ke splnění zákonných či daňových povinností nebo po minimální dobu stanovenou zákonem.

Aby bylo možné určit vhodnou dobu uchovávání osobních údajů uložených na webu na základě souhlasu uživatele, Správci zohlední několik faktorů, aby zajistili, že osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné nebo vhodné období. Tato kritéria budou rovněž zahrnovat:

 • Účel, pro který Web uchovává osobní údaje;
 • Právní, daňové a regulační povinnosti týkající se těchto osobních údajů;
 • Typ trvalého vztahu s dotyčným uživatelem nebo zákazníkem (jak často se uživatel přihlašuje ke svému účtu na webu, zda uživatelé nadále dostávají marketingovou komunikaci, jak pravidelně procházejí nebo nakupují na webu atd.);
 • Jakákoli konkrétní žádost uživatele v souvislosti se smazáním osobních údajů;
 • Oprávněné obchodní zájmy.

Web okamžitě smaže nebo anonymizuje osobní údaje, které již nejsou podle zákona potřebné nebo uchovávané.

Připojení k webům nebo platformám třetích stran

Web může obsahovat bannery, reklamní zprávy a další odkazy na webové stránky nebo platformy třetích stran. Správci nemohou kontrolovat ani nést odpovědnost za chování takových webových stránek nebo platforem třetích stran s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Uživatelům se doporučuje, aby si přečetli své zásady ochrany osobních údajů a ověřili, jak shromažďují a zpracovávají osobní údaje.

Práva uživatelů

Uživatelé mají nárok na potvrzení, zda mají Správci nějaké osobní údaje o nich.

V takovém případě mají uživatelé podle GDPR také práva na:

 • Být informováni o shromažďování a používání jejich osobních údajů;
 • Přístup k jejich osobním informacím bez nákladů;
 • Opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů (pokud jsou neúplné);
 • Vymazání osobních údajů;
 • Za určitých podmínek získáte omezení nebo potlačení jejich osobních údajů;
 • Získat a znovu použít jejich osobní údaje pro vlastní účely v různých službách, pokud je zpracování založeno na smlouvě nebo na souhlasu a zpracování je prováděno automatickými prostředky („právo na přenositelnost údajů“);
 • Za určitých podmínek vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů;
 • Kdykoli vznesete námitku proti použití osobních údajů pro účely „profilování“ nebo „automatizovaného rozhodování“.
 • Právo podávat stížnosti týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů příslušnému orgánu dozoru;
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Uživatelé mohou kontaktovat web pro jakýkoli dotaz a uplatnění svých práv na ochranu soukromí na následující e-mailové adrese: privacy@artiseme.com

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Veškeré budoucí změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na webu a případně oznámeny uživatelům e-mailem. Uživatelům se doporučuje, aby si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli a zkontrolovali, zda neobsahují nějaké aktualizace nebo změny.

Použití Cookies

Tato politika týkající se souborů cookie vysvětluje uživatelům, jak web přijímá soubory cookie, a dále poskytuje pokyny, jak lze soubory cookie spravovat. Tyto zásady používání souborů cookie je třeba číst společně se zásadami ochrany osobních údajů.

Pokračováním v procházení nebo používání webu souhlasí uživatelé s používáním souborů cookie, jak je popsáno v těchto zásadách používání souborů cookie.

Co jsou soubory cookie

Cookies jsou malé textové řetězce, které Web odesílá do zařízení uživatele, kde jsou informace ukládány do paměti pro různé účely. Soubory cookie zejména umožňují webu rozpoznat uživatele při následných návštěvách nebo umožnit jiným webům rozpoznat tyto uživatele pro konkrétní účely.

Jaký druh cookies používá web

Web používá různé typy cookies pro různé účely:

Technické cookies

Technické soubory cookie jsou soubory cookie, které uživatelům umožňují procházet web nebo využívat jeho základní funkce. Tyto soubory cookie jsou automaticky instalovány na zařízení uživatele webem v důsledku přístupu uživatele na web a nevyžadují od uživatele žádný konkrétní souhlas.

Zákon skutečně nevyžaduje souhlas, pokud a kdy je soubor cookie:

Používá se pouze za účelem přenosu sdělení; a je to nezbytně nutné, aby poskytovatel digitální služby výslovně vyžadoval od uživatele, aby tuto službu poskytoval.

Technické soubory cookie používané webem zahrnují:

Navigační cookies: k zajištění normálního procházení a používání stránek prostřednictvím různých možností nebo služeb;

Funkční cookies: pro uložení uživatelských preferencí a usnadnění procházení na základě souboru vybraných kritérií (například jazyk, typ prohlížeče atd.).

Web také shromažďuje adresu IP nebo jakékoli jiné identifikační informace na zařízení uživatele, které jsou nezbytné pro správu webu, diagnostiku problémů se serverem a splnění dalších zákonných účelů.

Zakázání technických souborů cookie může omezit schopnost uživatelů procházet Web a využívat jeho funkcí nebo nabízených služeb.

Další soubory cookie

Všechny jiné než technické soubory cookie se instalují nebo aktivují pouze v případě, že uživatelé poskytnou předchozí souhlas „opt-in“.

Při první návštěvě webu se uživatelům zobrazí banner cookie na obrazovce nebo rozhraní. Tento banner zmizí, jakmile uživatel přijme nebo odmítne soubory cookie použité na webu.

Přihlášení lze vyjádřit obecně, například zavřením banneru nebo kliknutím na tlačítko OK nebo posouváním stránky nebo kliknutím na některý z jejích prvků; přihlášení lze také poskytnout selektivním způsobem.

Sledování a zaznamenávání přihlášených uživatelů je sledováno a zaznamenáváno, aby se zefektivnily jejich další návštěvy stránek.

Netechnické soubory cookie používané webem jsou soubory cookie třetích stran: soubory cookie nastavené v zařízení uživatele doménou nebo webem odlišným od webu. Soubory cookie třetích stran implementují marketingoví prodejci a partneři webu pomocí značek třetích stran. Web takové cookies nekontroluje.

Web nemá žádný přístup ani kontrolu nad soubory cookie nebo jinou sledovací technologií používanou třetími stranami přístupnými na Web a nemůže zajistit soulad třetích stran s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Reklamní cookies

Tyto soubory cookie umožňují webu vytvořit anonymní profil uživatelů na základě jejich procházení na tomto webu a na ostatních. Tímto způsobem je možné poskytovat uživatelům reklamy cílené spíše na jejich zájmy než obecnou reklamu.

Přesměrování cookies

tyto soubory cookie umožňují třetím stranám zasílat reklamu uživatelům, kteří již dříve navštívili web.

Soubory cookie sociálních médií

Tyto soubory cookie jsou potřebné ke sdílení obsahu na sociálních sítích. Toto je seznam souborů cookie sociálních médií:

 • Pinterest
 • Facebook
 • Youtube
 • -Twitter

Analytické soubory cookie: tyto soubory cookie shromažďují třetí strany, a to v individuální nebo agregované podobě, za účelem shromažďování informací o počtu uživatelů a o tom, jak navštěvují web, například informace o tom, které stránky nebo sekce jsou nejčastěji zobrazovány. Toto je seznam analytických cookies:

 • Google Analytics

Web používá soubory cookie, které neumožňují žádnou kontrolu nad zařízením uživatele a neinstalují programy do zařízení uživatele.

Kontakt

Uživatelům, kteří chtějí kontaktovat web ohledně jakékoli záležitosti týkající se cookies, se doporučuje napsat na adresu: privacy@artiseme.com

Změny těchto zásad používání souborů cookie

Jakékoli budoucí změny těchto zásad používání souborů cookie budou zveřejněny na webu a případně oznámeny uživatelům e-mailem. Uživatelům se doporučuje, aby si tyto zásady používání souborů cookie často přečetli a zkontrolovali, zda neobsahují nějaké aktualizace nebo změny.

Poslední aktualizace: 25/02/2021